Về Eduner Vietnam

Eduner Vietnam là chi nhánh của Eduner Germany, thành viên của European Education Holdings

s f

Contact Info
11 Nguyễn Đình Chiểu
P. ĐaKao Q 1 HCMC
vietnam@eduner.de
+84 (0) 901 405 405
Follow Us
s

Kiểm định và tương thích

Quy trình quản lý của Eduner đạt HEAD ISO21001 và tương thích hoàn toàn với hệ thống quản lý chất lượng đại học (ESGs) và hệ thống quản lý đào tạo nghề nghiệp (EQAVET) của Liên Minh Châu Âu