Về Eduner Vietnam

Eduner Vietnam là chi nhánh của Eduner Germany, thành viên của European Education Holdings

s f

Contact Info
11 Nguyễn Đình Chiểu
P. ĐaKao Q 1 HCMC
vietnam@eduner.de
+84 (0) 901 405 405
Follow Us
Mobile frame image
01
Eduner
Eduner
Your campus will never sleep f Learning Management Systems Hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng Moodle
Automate your University d School & University Management Systems Hệ thống quản lý trường phổ thông và trường Đại học
Automate research process p Research Management Systems Hệ thống quản lý hoạt động nghiên cứu

Contact us now and

your campus will never sleep